6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

ŞATO Yemek Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti., yürüttüğü faaliyetler kapsamında müvekkillerinin, iş ortaklarının, çalışanlarının ve irtibat halinde bulunduğu diğer tüm üçüncü kişilerin işlediği kişisel verileri korumak için, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır.
Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni, KVKK’nın 10. Maddesinde yer alan “Veri Sorumlusu’nun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı maddesi uyarınca: veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’nın 11. Maddesinde sayılan ilgili kişilerin haklarının neler olduğu ile ilgili en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Aydınlatma metninde “Kişisel Veriler” için yapılan açıklamalar, “Özel Nitelikli Kişisel Verileri” de kapsamaktadır.
İlgili kişiler; işlenen kişisel veri kategorilerini, kişisel verilerin işlenmesinin hukuki sebeplerini, üçüncü kişilere aktarımı yapılan verileri ve bu aktarımın amacı ile KVKK ve GDPR kapsamında yer alan haklarına ilişkin ayrıntılı bilgilere aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirler.

I. VERİ SORUMLUSU

ŞATO Yemek Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti., elde edilen kişisel veriler bakımından KVKK ve ilgili düzenlemeler uyarınca ‘Veri Sorumlusu’ sıfatına haiz olup; tarafımıza aşağıda yer verilen İletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.

ŞATO Yemek Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adres : Karpuzsekisi Mah. 34. Sok. No:1/C 38350 Hacılar/KAYSERİ//TÜRKİYE
MERSİS : 800049730600018
Tel : +90 352 320 18 61
Fax: +90 352 320 18 62
E-Posta : info@satoyemek.com.tr


II. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlara uygun olarak KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenmektedir:
• Şirket işlerinin yürütüldüğü veya şirkete bağlı merkez ve birimlerinde bulunan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşların can ve mal güvenlikleri ile hukuki, ticari ve iş sağlığı güvenliklerinin temini,
• Kamera görüntülerinin depolanması şirket işlerinin yürütüldüğü veya şirkete bağlı merkez ve birimlerinde fiziki olarak bulunmanız halinde disiplinin, güvenliğin ve denetimlerin sağlanması,
• Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
• Görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca yapılacak denetleme ve/veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi,
• Hukuk işlerinin icrası/takibi,
• Yargı organlarının ve/veya idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi,
• Ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması
• Kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
• Kurumsal yönetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
• Sunulan ürün ve hizmetlerin kullanım şekline ilişkin listeleme, raporlama, doğrulama analiz çalışması yapılması, buna bağlı olarak ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, ürün ve hizmetlere ilişkin memnuniyetin arttırılması ve bu kapsamda kullanıcıya ilişkin özelleştirmelerde bulunulması,
• Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,
• İnsan Kaynakları süreç ve politikalarının yürütülmesi,
• Sunulan tüm hizmetlerin finansmanının planlanması ve yönetimi, faturalandırılmasının yapılması,
• Tüm çalışanların eğitilmesi ve geliştirilmesi,
• Veri güvenliği kapsamında, sistem ve uygulamalar için gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınması,
• Kamu düzeninin ve sağlığının korunması,
• Şirketler ve ortaklık hukuku işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
• Finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası/takibi,
• Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası,
• İş ortakları veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi,
• Personel temin süreçlerinin yürütülmesi,
• Talep ve şikâyet yönetimi,
• Etkinlik yönetimi,
• 4857 sayılı İş Kanunu, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik.
Sağlık verileriniz mevzuatta öngörülen hallerde hukuki yükümlülüğün (örneğin, işe alım öncesi yapılması gereken tıbbı kontrol) yerine getirilmesi için tarafınızdan açık rıza alınması suretiyle ŞATO Yemek Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.,tarafından işlenebilecektir.

III. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

ŞATO Yemek Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.,gerçekleştirmiş olduğu ticari faaliyetler kapsamında, kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve sizlere tam ve doğru hizmet sağlamak üzere kişisel verilerinize ihtiyaç duymaktadır. Kişisel veriler, tarafımızca sağlanacak hukuki hizmetten faydalanmak üzere; elektronik posta, telefon görüşmesi, fiziksel yöntemler vb benzeri vasıtalar ile sözlü, yazılı ya da elektronik olarak veya Kanun’da belirtilen otomatik veya otomatik olmayan yöntemler ile toplanmaktadır.
Tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve tarafımıza iletildiği ölçüde güncel, yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında sınırlı ve ölçülü olarak KVKK’nın 5. ve 6. Maddelerinde yer alan “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” şartlarına dayalı olarak işlenmektedir.

IV. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

ŞATO Yemek Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.,kişisel verilerin aktarılması konusunda KVKK’da öngörülen ve Kurul tarafından alınan karar ve düzenlemelere uygun bir şekilde hareket etmekle yükümlüdür. Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar dışında kullanılmayacak olup, KVKK’ya uygun olarak mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi/kurum ve/veya kuruluşlara ve/veya bunlar tarafından yetkili kılınan kişi ya da mercilere, (Mahkemeler, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İç İşleri Bakanlığı v.b.), Hukuki işlerin takibi amacıyla avukatlar veya avukatlık ortaklıkları, Finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi amacıyla mali müşavirler, iş ortakları veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi kapsamında üçüncü kişi ve iş ortaklarımızaKanun’un 8. Maddesine uygun olarak aktarılabilecektir. ŞATO Yemek Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin , kişisel verileri yurtdışına aktarımı yoktur.
Kişisel verilerin işlenme amacı ile verilerin aktarım amacı paralellik göstermektedir.

V. İLGİLİ KİŞİNİN KVKK KAPSAMINDAKİ HAKLARI

ŞATO Yemek Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. bünyesinde kişisel verisi işlenen gerçek kişiler KVKK’nın 11. maddesi uyarınca şirketimize başvurmak suretiyle;
• Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı veya aktarılacağı üçüncü kişilerini bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ya da söz konusu işleme faaliyetinin durdurulmasını ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptirler.

Yukarıda yer alan haklarınızı, web sitemizde yer alan iletişim adresimize noter yoluyla çekilecek ihtarname ile veya kimlik ibrazıyla şirketimizeyapılacak şahsen başvurular ile kullanabilirsiniz. Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunacak olması halinde, konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır. Şirketimiz başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden ek bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine/vekiline başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.
Şirketimiz taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenmiş olan tarifedeki ücret esas alınır.

VI. AYDINLATMA METNİ DEĞİŞİKLİKLERİ
ŞATO Yemek Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda olabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler nedeni ile bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Verilerinizin ŞATO Yemek Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.nezdinde hassasiyetle korunduğunu belirtir bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,
ŞATO Yemek Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.